Виконавчий комітет Запорізької міської ради надалі – Замовник, в особі начальника загального відділу виконкому ради Пєтухової Н.Г., діючої на підставі довіреності від 13.12.2019 №01/03-19/03549 та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменований, з одного боку, та

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Карайченцев Павло Васильович, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 19.10.2017 року, 227700000000030346, що є платником єдиного податку 5 (п’ять) %, надалі – «Виконавець», з іншого боку, 

«Замовник» та «Виконавець» окремо мають назву «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги, код ДКПП 70.21 (надалі – Послуги) для представників Замовника: 
   1. Надання послуг з організації та проведення одноденного семінару-практикуму на тему «Старт передвиборчої кампанії-2020» за участю одного представника.         
  2. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги, що надаються Виконавцем, у порядку, розмірі та у строки, погоджені Сторонами у цьому Договорі.
  3. Строки надання Послуг: 29 лютого  2020 року. 
 • ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, становить                                        3750,00 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят грн) 00 коп., без ПДВ. 
  2.  Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором включає усі можливі витрати Виконавця, які він зазнає під час надання Послуг за цим Договором.
  3. Сторони погодили наступний порядок оплати послуг: Замовник оплачує повну вартість послуг у розмірі 3750,00 грн (три тисячі сімсот п’ятдесят грн) 00 коп., без ПДВ протягом 3 (трьох) банківських днів після підписання Акту наданих послуг.
  4. Виконавець гарантує виконання вимог чинного податкового законодавства  України, що регулює взаємовідносини з Замовником.
 • ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. На виконання умов Договору Виконавець приймає на себе наступні зобов’язання:
   1. Надати Послуги у повному обсязі, якісно та у строки, погоджені Сторонами у цьому Договорі. Якість Послуг повинна відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до відповідного виду послуг.
   2. Забезпечити представника Замовника роздатковими матеріалами під час надання Послуг за Договором. 

Сторони зазначають, що вартість методичних та інформаційних матеріалів входить до вартості Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором.

   1. Не розголошувати інформацію, що буде надана Замовником та стане відомою під час надання Послуг за цим Договором.
   2. Не використовувати інформацію та матеріали, отримані від Замовника у власних цілях та не передавати їх третім особам.
   3. У разі виникнення необхідності застосування спеціальних знань, залучати третіх осіб до надання Послуг за цим Договором, лише після отримання письмової згоди Замовника.

У разі залучення третіх осіб Виконавець несе відповідальність за дії і результат надання Послуг третіми особами.

Виконавець гарантує, що треті особи, які залучаються ним для надання Послуг за цим Договором, не будуть розголошувати та використовувати інформацію та матеріали, отримані від Замовника у власних цілях. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за наслідки розголошення та використання інформації та матеріалів, наданих Замовником, залученими ним третіми особами.

   1. За свій рахунок усунути виявлені в процесі надання/прийому Послуг недоліки у строки та у порядку, визначеному у цьому Договорі.
  1. На виконання умов Договору Замовник приймає на себе наступні зобов’язання:
   1. Надавати за письмовим запитом Виконавця інформацію та матеріали, необхідні для належного надання Виконавцем Послуг за цим Договором.
   2. За відсутності зауважень прийняти надані Виконавцем Послуги шляхом підписання Акту прийому-передачі наданих Послуг, або направити Виконавцеві мотивовану відмову від прийомки наданих Послуг у випадку невідповідності наданих Послуг умовам цього Договору із переліком виявлених недоліків та строком їх усунення.
   3. Оплатити Послуги, що надаються Виконавцем, у порядку та в строки, передбачені цим Договором.
 • ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
   1. Прийомка Послуг за цим Договором здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі наданих Послуг.
   2. Замовник розглядає наданий Виконавцем Акт прийому-передачі наданих Послуг протягом 3 робочих днів після надання послуг. Акт вважається прийнятим Замовником, якщо він не повідомив Виконавця про своє небажання прийняти акт з вагомої та обґрунтованої причини у письмовій формі протягом 3 днів від дня отримання Замовником Акту для підписання.
   3. По закінченні надання Послуг окрім Акту прийому-передачі наданих Послуг Виконавець надає рахунок-фактуру, на підставі, якого Замовник здійснює оплату наданих Послуг.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або за неналежне виконання зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
   2. Виконавець несе відповідальність за неякісне надання Послуг  у вигляді штрафу в розмірі 5% від загальної вартості Послуг по Договору. За прострочення надання послуг по договору Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості послуг, по яким допущено прострочення, за кожен день прострочення. У разі прострочення надання послуг Виконавець, на вимогу Замовника та в визначені у вимозі строки, повертає грошові кошти, що були сплачені за прострочену послугу. 
   3. У разі, якщо в результаті порушення зобов’язань, що випливають із цього Договору, Стороні були завдані збитки, остання має право стягнути з винної Сторони зазначені збитки у повному обсязі незалежно від санкцій, передбачених розділом 5 цього Договору.
   4. Застосування будь-яких штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань за цим Договором. 
 • КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони зобов’язані додержуватися режиму конфіденційності по відношенню до інформації та документації, отриманої в ході надання Послуг за цим Договором. Виконавець вживає необхідних заходів для попередження нерозголошення змісту документації, інформації або ознайомлення з ними третіх осіб без згоди на це Замовника. Конфіденційна інформація може бути розкрита співробітникам Виконавця або іншим особам, що залучаються Виконавцем до надання Послуг, передбачених цим Договором, тільки при прийнятті даними співробітниками зобов’язань зберігати конфіденційність інформації. В разі залучення Виконавцем третіх осіб для надання Послуг, передбачених цим Договором, Виконавець має право розголошувати інформацію після отримання на це згоди Замовника. Для захисту конфіденційної інформації Виконавець повинен вживати запобіжних заходів, що зазвичай використовуються для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. Виконавець зобов’язаний забезпечити захист конфіденційної інформації, як під час дії, так і після завершення дії цього Договору.  
 • ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  2. Якщо Сторони не досягли домовленості щодо спірних питань, спір підлягає вирішенню у  суді у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 • ФОРС МАЖОР

9.1. Сторона не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, якщо це викликано настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: пожежа, повінь, землетрус або інше природне нещастя надзвичайного характеру; війна або воєнні дії будь-якого роду, загальна мобілізація; ембарго, промислові або транспортні катастрофи; націоналізація, експропріація або конфіскація майна Сторони.

9.2. Сторона, що не може виконати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання такої обставини. По закінченні дії обставини непереборної сили Сторона, що потрапила під дію такої обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту припинення дії такої обставини. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені сертифікатом Торгово-промислової палати України. 

9.3. Виникнення, дія й припинення дії обставини непереборної сили повинне бути засвідчене довідкою, виданою компетентним уповноваженим органом, де виникла, діяла й/або припинила дію обставина непереборної сили. Вказана довідка повинна бути надана іншій Стороні протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту виникнення такої обставини. У іншому випадку Сторона позбавляється права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим Договором.

 • ІНШІ УМОВИ
  1. Цей Договір набуває сили з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін та діє до «05» березня 2020 року.
  2. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за згодою на це обох Сторін та оформлюються Додатковими угодами, які є невід’ємними частинами цього Договору.
  3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.
  4. Жодна зі Сторін не має право передавати третій стороні свої права та/або обов’язки за цим Договором, без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.
  5. Виконавець гарантує, що на момент укладення цього Договору та протягом всього строку його дії:
   1. Виконавець вправі самостійно укладати і виконувати цивільно-правові договори в цілому і цей Договір також.
   2. Виконавець володіє необхідними ресурсами, технологіями, діловими зв’язками, професійними знаннями, навиками и вміннями, а також досвідом, необхідними для успішного та належного надання Послуг.
   3. Надання Послуг по цьому Договору не порушує виключні права третіх осіб, у т.ч.: авторські, патентні тощо.
  6. Після підписання цього Договору усі попередні письмові та усні домовленості, переговори, переписка між Сторонами, яка відноситься до цього Договору, втрачають силу.
  7. Сторони надають згоду  використовувати (обробляти) персональні дані, надані в рамках Договору з метою реалізації державної політики персональних даних і у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року. Кожна зі Сторін, а також працівники Сторін освідомленні про права та обов’язки згідно Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 року.

ФОП Карайченцев Павло Васильович
Адрес: 84116,, Украина, Донецкая обл., город Славянск, улица Батюка, 48, кв 16

ЄГРПОУ: 2886105210